0141 - 2551500 / 2554139 / 07414001001 jaipur.hospital@gmail.com